2022-12-10 Notulen

Verslag overleg Kernteam met Ingrid Busink d.d. 10 december 2022

 

Aanwezig: Arie, Bart, Cecile, Ingrid en Kees
Locatie: Middenhuis te Zutphen

 

Aanvankelijk zouden we een levensloopdag hebben, maar besloten is om deze dag anders te benutten en met Ingrid te overleggen over wat er allemaal speelt.

Na een rondje over hoe we er bij zitten starten we met de vragen en zaken die we willen bespreken. Ook wordt de kans geboden om individueel met Ingrid te spreken voor het geval je ergens mee zit.

Om te beginnen praat Arie Ingrid bij over de laatste ontwikkelingen, aangevuld door Bart, Kees en Cecile.
Niet alle agendapunten worden tijdens dit overleg besproken.

 

 

 1. Gedragen besluitvorming en gemeenschapsvorming

 

In het huishoudelijk reglement:  Zolang er geen andere afspraken zijn gemaakt over wie de besluiten nemen, nemen de kerngroepleden het besluit, inclusief het zoeken naar zoveel mogelijk draagvlak. Wij lichten toe dat wij tot een bepaald besluit zijn gekomen om bepaalde redenen (voorbeeld de statuten).
Blijkt er wel bezwaar te zijn, dan zullen we dit individueel bespreken. Eventueel de casus toch weer aan de hele groep voorleggen. Eventueel weer terug naar af en beginnen bij de beeldvorming.

Bijvoorbeeld draagvlak zoeken over de concept-statuten: deze opsturen met toelichting over de motieven van sommige gedeelten. Hebben mensen overwegende bezwaren? Dan zullen we deze proberen op te lossen.

 

Wat er volgens Ingrid ook bij hoort is dat we het besluitvormingsproces gaan waarnemen, ons er bewust van worden. Vergelijk onze discussie binnen de kerngroep over de statuten. We moeten telkens blijven inschatten hoe het besluitvormingsproces verloopt.

Zie voor het belang van gedragen besluitvorming ook bij agendapunt 9:  de cursus gedragen besluitvorming.

 

Besluitgroepjes:

 • Het aantal mensen in een besluitgroep is 1 – 5
 • Wie komen er in? Plenair een rondje maken: wie wil jij voordragen voor het besluitgroepje (één persoon noemen), op grond van welke capaciteiten (‘ik draag ‘Pietje’ voor, want jij kan goed luisteren’). Zijn er mensen gekozen die niet willen?

Welke onderwerpen? In principe alles, met uitzondering van dat wat in de statuten staat (en dat zijn maar een paar wettelijk verplichte bepalingen).

 

Intrekken van het mandaat van een besluitgroep: in principe alleen als zij zich niet aan de spelregels houden.

Wat als zij het gewoonweg niet kunnen? Je kunt gaan werken met procesbegeleiders. Op termijn kun je voor dit soort zaken een Raad van Wijzen instellen, of externe adviseurs zoeken voor conflictbemiddeling.

 

Zie verder ook bij punt 9  Cursus gedragen besluitvorming.

 1. Statuten en vereniging

 

Statuten zijn met name bedoeld voor conflicthantering

 

In de statuten hoeft alleen een globale beschrijving te staan zoals: ‘Besluiten worden genomen met de methode van gedragen besluitvorming; dit wordt verder in het huishoudelijk reglement uitgewerkt’.  Het HR heeft in principe dezelfde juridische geldigheid als de statuten (dit moeten we nog even checken bij onze juridisch adviseur).

 

Dus wel vastleggen dat er een instroomprocedure is, maar dat deze wordt uitgewerkt in het huishoudelijke reglement (HR). Eveneens wel vastleggen dat er gewerkt wordt met gedragen besluitvorming, maar dat ook dit verder uitgewerkt wordt in het huishoudelijk reglement.
Dit reglement kan handig, met voortschrijdend inzicht, zonder notaris gewijzigd worden. Het huishoudelijk reglement is een groeidocument.
Bij een andere wwg worden de notulen als besluitenlijst gehanteerd, maar dat is qua zoekwerk niet handig.

 

In het HR:  zolang er geen andere afspraken zijn gemaakt over wie de besluiten nemen, nemen de kerngroepleden het besluit, inclusief het zoeken naar zoveel mogelijk draagvlak.

 

Wij gaan onze concept-statuten opsturen, met hierin de verwijzing naar het huishoudelijk reglement voor de details van o.a. Gedragen besluitvorming en Instroomprocedure.

 

 1. Doel en mandaat van de kerngroep

 

Kernteam bepaalt welke besluitgroepen er nodig zijn: wat is de vraagstelling?

Kernteam wordt voorlopig het bestuur, en neemt het besluit als er nog geen besluitgroep is.
Het kernteam bestaat tot het ontstaan van een woongemeenschap, dan volgt er een bestuursvorm  met officiële tekenvaardigheden.

Ingrid:  de functie van een kerngroep in een gemeenschap is in de eerste stadia het opvangen en even ‘stilzetten’ van initiatieven en impulsen, deze afwegen, en al niet verder doorgeven. De kerngroep kan natuurlijk ook zelf initiatieven nemen. Zij beslissen dus over welke initiatieven worden voorgelegd aan de gemeenschap, en ook wat een vraagstuk wordt voorgedragen besluitvorming.

Zij besluiten over alles wat niet al op andere manier wordt besloten, zoals beschreven in de statuten/HR.

 

Zij kunnen (voorlopig) het bestuur van de (voorlopige) vereniging vormen, maar die vereniging is er alleen voor naar de buitenwereld toe.

 

Op een gegeven moment kan de kerngroep worden vervangen door een contactpersonenoverleg van vertegenwoordigers van alle werkgroepen en zelf bijvoorbeeld overgaan in een soort Raad van Wijzen. Dit moet de gemeenschap samen beslissen.

 

Zie ook bij punt 1.

 

 

 

 

 1. De levensloopdag met de kerngroep

 

We plannen een levensloopdag als wij als kernteam weer met ons vijven zijn. We hebben namelijk in principe iemand die geïnteresseerd is om mee te gaan doen, eventueel met minder tijd per week of als reserve. Hier dus op wachten met de levensloopdag.

Als er een tijd later nog iemand bij zou komen, kunnen we die levensloopdag opnieuw doen, desgewenst in een verkorte vorm.

 

 1. Het ‘tweesporenbeleid’ van Bekertjesmos

 

Wat is de mening van Ingrid over ons ‘tweesporenbeleid’, dat wil zeggen dat we enerzijds de tijd nemen voor gemeenschapsvorming, besluitvorming en de oprichting van de vereniging en dergelijke, en anderzijds tussentijds inspringen op wat zich aandient en dan improviseren?

Antwoord van Ingrid: ‘perfect’.

 

 1. Het ambitieweb

 

Het idee van Nicole kan gezien worden als een initiatief dat in de gemeenschap wordt gebracht. Volgens Ingrid zijn dergelijke initiatieven in principe altijd welkom. Ze moeten dan wel een goede plek krijgen in het geheel. De beoordeling daarvan is een taak van de kerngroep. Wij moeten kijken of het wel of niet past binnen Bekertjesmos, en wegen hoe het wordt ingevoegd en wanneer.

 

Zoals al besproken bij punt 3 is het dus aan de kerngroep om te kijken of er draagvlak is voor het ambitieweb en te kijken wat er achter het initiatief zit. We moeten met Nicole in gesprek gaan, vragen naar het waarom en naar haar bedoeling.

Het kernteam besluit  dat zolang het ambitieweb bijdraagt aan de beeldvorming over vraagstukken is het prima, maar het moet niet leidend worden.  Bijvoorbeeld bij het onderwerp energie: het ambitieweb kan bijdragen aan het beantwoorden van de vraag om welke vraagstukken het bij dit onderwerp nu precies gaat.

 

 1. Wat te doen met de ‘half aangehaakte’ mensen?

 

Je kan veel oplossen in vormen van lidmaatschap: belangstellend lid, kandidaat lid, bewoner-lid (als er woningen zijn), donateur, …
Wij (kernteam of instroomcommissie) moeten voorwaarden stellen aan de vormen van lidmaatschap. Bijvoorbeeld een verschijningsplicht op aantal bijeenkomsten.

Als een belangstellend lid een partner mee wil nemen in de wwg dan moet de partner ook belangstellend lid worden, en wel gewoon komen bij de bijeenkomsten.

Eventuele zieke partners: kijken of de partner wel of niet fysiek de instroomprocedure kan doorlopen. Zo iemand moet wel de idealen delen. Samen kijken naar mogelijkheden. Hij/zij hoeft niet mee te doen met de activiteiten, maar moet er wel iets tegenover stellen (bijv. in zijn/haar netwerk zit iemand die wel kan …). Is hij/zij bereid tot een gesprek met ons? Hoe staat deze persoon er tegenover? In alle gevallen moet zo’n iemand in elk geval geen stoorzender worden.

 

Als je expliciet zegt dat je alleen mee gaat doen bij een locatie in de buurt van jouw woonplaats: locatie moet in dit stadium geen breekpunt zijn, dus hij/zij kan voorlopig gewoon mee blijven doen.

 1. Instroomprocedure

 

Er zijn drie stadia:

 

 1. Voorlopige instroomprocedure: de kerngroep beslist als voorlopige instroomcommissie. Dit ook zo in het huishoudelijk reglement.
 2. Definitieve instroomprocedure, totdat er woningen zijn. Wat bijvoorbeeld in het weekend besloten wordt over de instroomprocedure kan worden toegevoegd aan het HR.
 3. Definitieve instroomprocedure vanaf dat er woningen zijn en er mensen wonen in de woongemeenschap.

N.B. In gevallen dat een alleenstaande een partner vindt van buiten Bekertjesmos, of bij een nieuwe partner na een echtscheiding, kan het oorspronkelijke lid van de gemeenschap eventueel gevraagd worden zelf op te stappen. Ook dit goed regelen in de statuten.

 

 1. Cursus gedragen besluitvorming

 

Op onze website staat dat we methoden voor besluitvorming moeten leren zoals gedragen besluitvorming.

We weten niet meer precies wat we hierover op 19 november hebben gezegd. Toch besluiten we als kerngroep nu dat de cursus dus eigenlijk wel verplicht is, en dat een dag niet kunnen noodzaakt tot het volgen van een volledige serie later in het jaar.

 

Onze argumenten zijn:

Als mensen niet meegedaan hebben, kan dat hinderlijk worden bij de besluitvorming dan wel wordt deze verkeerd toegepast.

Als iemand niet heeft deelgenomen, kan wat hij/zij weet verschillen van waar gedragen besluitvorming om gaat, en heeft hij/zij daar dan geen inzicht in. Dit kan een risico zijn voor een goed proces.

In het algemeen: het is iets nieuws dat je moet leren, waar je samen daarheen moet, en wat gemeenschapsvormend is.

De cursus is ook beeldvormend: wat is belangrijk voor ons? Je leert samen het proces doormaken. Door van begin af aan middels GB te werken bepaal je mede met elkaar de cultuur binnen de wwg. Dit hebben de initiatiefnemers ook op hun website verwoord onder het tabblad ‘Wat is onze bedoeling, wat willen wij’.
Iedereen moet willen investeren in de woonwerkgemeenschap. Het bijwonen van de cursus gedragen besluitvorming is ook een dergelijke investering.

 

Alle eerdere kennis, ervaring en opleiding van de (kernteam)leden zijn nuttig. Het samen vormen van een gemeenschap gaat een stap verder door ook samen gedragen besluitvorming te leren en een eigen cultuur vorm te geven.

Alles wordt met GB gedaan: het is cultuur, attitude-verandering, verandering in het sociale.

Van deelnemers die nu geen cursus kunnen of (nog) willen volgen verwachten wij dat zij die dan wel op een later moment willen volgen.
In januari zal dus de eerste cursus starten. Hierna zullen er dit jaar nog 2 of 3 andere cursussen gegeven worden met gemengde groepen en in het najaar één speciaal voor Bekertjesmos (in-company).

Later is het de bedoeling dat er binnen de gemeenschap een paar mensen een vervolgopleiding tot procesbegeleider en docent zullen volgen.

 

N.B. Het is goed als uiteindelijk iedereen ook meedoet aan een levensloopdag. Hier moeten we dan iedereen duidelijkheid over geven. (Of deze levensloopdag verplicht wordt is nog niet besloten.)

 

 

Niet besproken:

 

Balans:

Hoe kunnen we de balans vinden tussen enerzijds rust en tijd voor de kerngroep en anderzijds de behoefte aan voortgang van de leden, en ook nog de noodzaak van verdere kennismaking en binding? Hoe kunnen we een weg vinden in dit spanningsveld?

 

Voorbereiding weekend:

Klopt ons idee dat informatievoorziening ook essentieel is voor gedragen besluitvorming en voor de voorbereiding van het weekend, en als we dat gaan organiseren dat mensen daar alvast mee aan de slag kunnen?

En het klopt ons idee dat bij het onderwerp wonen en duurzaamheid überhaupt nog geen besluitgroep nodig is?

 

Overige belangstellenden van 15 oktober:

We hebben voor 19 november ook een paar mensen uitgenodigd die na de bijeenkomst met overige geïnteresseerden op 15 oktober hadden aangegeven verder met ons te willen.

Wat zullen we doen met deze overige belangstellenden? Een paar van hen hebben inmiddels ook aangegeven graag iets te gaan doen voor Bekertjesmos.

Hoe voorkomen we ‘ongelijkheid’ tussen deze mensen en die van 19 november?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *