2022-11-19 Notulen bijeenkomst CONCEPT

Concept verslag bijeenkomst Bekertjesmos d.d. 19 november 2022     

Op zaterdag 19 november zijn de leden van Bekertjesmos bijeen gekomen in Utrecht. In totaal waren er dertien mensen aanwezig en één hond. Mooie sfeer, zeker ook omdat er soep op het eind was. Hieronder een kort overzicht van de zaken die zijn besproken.

Mandaat en intentieverklaring kernteam
Het kernteam (Arie, Cecile, Bart en Kees) heeft deze bijeenkomst uitgesproken vertrouwen te hebben in alle leden en graag met deze leden verder te willen gaan. Overigens is het kernteam helaas wel twee leden lichter, omdat Ben en Jeanette toch liever verder willen als geïnteresseerden.
Het kernteam meldt bezig te zijn met het opstellen van concept statuten en instroomprocedure.
Echter bij elk onderdeel komt telkens naar voren dat de deelnemers ook inspraak horen te hebben en dat hun kennis en ervaring gewenst zijn. Hiervoor zal de methode van gedragen besluitvorming worden gebruikt. Voor elk thema waarover een besluit moet worden genomen, zal een besluitgroep worden gevormd. Als er haast is, wordt een verkorte procedure gebruikt en zal het kernteam zelf de besluitgroep zijn.
De oprichters (Arie en Cecile) hebben daarnaast aangegeven dat zij zich in de toekomst het recht willen voorbehouden om een veto uit te kunnen spreken als de uitgangspunten van hun begindocument, zie website ‘Wat willen wij, was is de bedoeling’ uit het oog worden verloren. Ofwel zij bewaken de identiteit.

Oprichting vereniging en lidmaatschapsgeld
Momenteel verstaan we onder leden die mensen die actief gaan bijdragen aan het project en onder geïnteresseerden zij die voorlopig alleen graag op de hoogte blijven via de nieuwsbrief en de website. Om daadwerkelijk ‘leden’ te kunnen hebben, gaan we een vereniging oprichten. Dit is vooral een juridisch verhaal en betekent dat we een simpele vorm van statuten gaan opstellen, waarin bijvoorbeeld de instroom- en uitstroom van leden geregeld wordt. Deze statuten kunnen later gewijzigd en uitgebreid worden zodra het project steeds concreter wordt.

Ook wordt Bekertjesmos met het oprichten van een vereniging een rechtspersoon en dat stelt ons in staat om een bankrekening te openen. Dat maakt het mogelijk om een bedrag te innen voor lidmaatschap. De voorlopige begroting van Kees komt uit op ongeveer 300 tot 450 euro per jaar per persoon (afhankelijk van het aantal verwachte leden). Vergelijkbare woongemeenschappen vragen soms meerdere duizenden euro’s, dus hoewel het een (te) hoog bedrag kan zijn voor sommigen, doen we het in vergelijking oké.

Prioriteiten
Een drietal onderwerpen hebben nu prioriteit. Voor ieder onderwerp wordt de volgende bijeenkomst een werkgroep gevormd die informatie gaat uitzoeken en een voorstel doet. Het voorstel wordt voorgelegd aan de leden, waarna ofwel de werkgroep nog meer werk te verrichten heeft, ofwel de besluitvorming gaat voorbereiden. De kans is groot dat de besluitgroep voor een groot deel uit dezelfde mensen bestaat als de werkgroep.

–        In- en uitstroomprocedure: hoe gaan we ermee om dat de mensen die instromen ook goed passen in de groep? En wat als er mensen zijn die niet goed passen, maar wel willen blijven? In elke groep zal op den duur een keer conflict ontstaan, waardoor het belangrijk is om duidelijkheid te verschaffen en regels vast te leggen voor het geval dat het nodig is.
–        Financiering: binnenkort komt een anonieme enquête voor de leden om verdere berekeningen te maken en te onderzoeken wat de financiële mogelijkheden zijn. De mate waarin kapitaalkrachtige leden aanwezig zijn, bepaalt ook voor een groot gedeelte hoe sociaal we          kunnen zijn voor minder kapitaalkrachtigen.
–        Criteria locatie: hangt erg samen met de financieringsmogelijkheden. Los daarvan moet er een voorstel komen welke criteria belangrijk zijn. Het terugkerende voorbeeld hierbij is de zeespiegelstijging – moet het stuk land nog droog zijn over 50 jaar? Of over 100 jaar? Zouden onze nakomelingen moeten verhuizen of vinden we dat niet erg?

Ten vierde is het prioriteit dat alle leden en geïnteresseerden op de hoogte gebracht worden van de voortgang. De nieuwsbrief op de website is daarvan het resultaat.

Aandachtspunt is om de balans te behouden tussen praktische voortgang en de verbinding maken en houden met elkaar. De behoefte bestaat om elkaar beter te leren kennen, want zonder verbinding is er geen groep. Ons streven is om uit te proberen of het mogelijk is om elkaar wat vaker te zien, namelijk één keer per maand. De kerngroep overlegt over de volgende bijeenkomst met de huidige groep, waarschijnlijk een weekend. Hier zullen, naast groepsvorming, onze ambities en prioriteiten centraal staan. Als gezamenlijke groep willen wij vervolgens een bijeenkomst organiseren voor geïnteresseerden.

Cursus Gedragen besluitvorming
Binnen ons gehele project zullen wij Gedragen besluitvorming hanteren als beslissingsmethode.
Tijdens eerdere bijeenkomsten heeft Ingrid Busink deze methode toegelicht.
In januari zal het kernteam te samen met een aantal leden starten met een vierdaagse cursus.
Het gaat om 4 dagen: 14 en 28 januari, 11 februari en 11 maart van 10.00-17.00 uur.
Locatie: Zutphen
De kosten van de cursus zullen met behulp van gedragen besluitvorming worden bepaald. Om toch enig idee te geven verwachten wij met een deelname van 10 personen een investering van circa €150.  In de toekomst zal weer een cursus gepland gaan worden, of in weekenden met een collega van Ingrid, of op doordeweekse dagen met Ingrid zelf.

Vervolg

  • BCC: De nieuwsbrief en andere correspondentie zal voortaan zonder BCC naar de leden verstuurd worden, omdat de leden daar oké mee waren. De geïnteresseerden zullen de ingekorte nieuwsbrief wel met BCC ontvangen en kunnen deze in het vervolg zelf op de website inzien.
  • Stichting Voedselbosbouw: Bekertjesmos is met acht leden aangemeld bij de stichting voedselbosbouw voor het matchen aan boeren. Zie deze link voor de oproep. Arie, Cecile en Anke zullen in december samen naar een vervolgbijeenkomst gaan.
  • Aandachtspunt is om de balans te behouden tussen praktische voortgang en de verbinding maken en houden met elkaar. De behoefte bestaat om elkaar beter te leren kennen, want zonder verbinding is er geen groep. Ons streven is om uit te proberen of het mogelijk is om elkaar wat vaker te zien, namelijk één keer per maand.
  • De kerngroep overlegt over de volgende bijeenkomst of dit een dag of weekend moet zijn. Hier zullen, naast groepsvorming, onze ambities en prioriteiten centraal staan.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *